5 de juny 2013

AVANTPROJECTE DE LLEI SUPORT EMPRENEDORS (informació d'Ajeg)


 

El 24 de maig de 2013 el Consell de Ministres va aprovar l'Avantprojecte de la Llei de suport als emprenedors i a la seva internacionalització. Aquesta Llei encara es troba en tràmits parlamentaris i, tot i que pot ser modificada en alguns aspectes, a continuació us resumin els seus punts clau:


 

Creació del règim especial de l'IVA de caixa:


A partir de l'1 de gener de 2014, els autònoms i empreses amb un volum de facturació inferior a 2 milions d'euros podran optar, amb caràcter voluntari, per no ingressar l'IVA repercutit fins al moment en que hagin cobrat la factura. No obstant, no es podran deduir l'IVA suportat en les adquisicions fins que no hagin pagat als seus proveïdors.


Incentius fiscals a la inversió en l'Impost sobre Societats:

Foment de la reinversió:

Les empreses amb un volum de facturació inferior a 10 milions d'euros podran deduïr-se fins a un 10% els beneficis obtinguts en el cas de que reinverteixin els imports obtinguts en l'activitat econòmica. Aquest règim també serà aplicable per a autònoms.


Incentius fiscals a la R+D+i:

 

Les empreses que acreditin deduccions per R+D+i podran Recuperar la deducció mitjançant un sistema únic a Espanya de devolucions. La deducció no estarà sotmesa a cap límit de la quota íntegra de l'Impost sobre Societats i es podrà abonar fins al límit de 3 milions d'euros, sempre que es mantinguin les activitats de R+D i l'ocupació.


Incentius fiscals a la cessió d'intangibles ("Patent Box"):

Les rentes netes procedents de la cessió d'intangibles podran beneficiar-se d'una reducció de fins al 60%. Aquest benefici es vol ampliar a la cessió d'actius adquirits i pels supòsits de transmissió dels actius intangibles.


Incentius fiscals per als "business angels" o inversors de proximitat:


Deducció del 20% de la quota de l'IRPF amb ocasió de les inversions realitzades en l'entrada en societats de nova o recent creació, amb una base màxima de 20.000 euros.


Exempció total en IRPF de la plusvàlua al moment de la sortida de l'inversor de la societat, sempre i quant es reinverteixi en una entitat de nova o recent creació.


Creació de la figura de l'Emprenedor de Responsabilitat Limitada (ERL):


Nova figura mercantil de l'Emprenedor de Responsabilitat Limitada, el qual veurà protegida la seva vivenda habitual dels deutes empresarials, si el seu valor no supera els 300.000 euros. La limitació no aplicarà pels deutes amb l'Estat.


Creació de la Societat Limitada de Formació Successiva (SLFS):


Creació d'un nou subtipus de societat, la Societat Limitada de Formació Successiva, que es podrà crear en 24 hores amb un cost de 40 euros. Les SLFS podran tenir un capital inferior als 3.000 euros i funcionaran amb un règim idèntic al de les societats de responsabilitat limitada, amb algunes limitacions per protegir els interessos de tercers, com la limitació de la retribució als socis i als administradors.


Cotitzacions més baixes per a autònoms pluriempleats:


Reducció de les quotes a la Seguretat Social per a treballadors que cotitzin en Règim General i que hagin de cotitzar també en Règim d'Autònoms pel fet de realitzar una activitat econòmica alternativa.


Segona oportunitat - acords extrajudicials de pagaments:


Nou mecanisme de negociació extrajudicial de deutes d'autònoms i PIMES davant de notaris o registradors, que inclou un sistema flexible, amb quites de fins al 25% i esperes de fins a 3 anys.


Menys burocràcia per a PIMES i emprenedors:


Reducció de les càrregues administratives per a PIMES: entre d'altres, ampliació de la possibilitat de formular comptes abreujades, legalització telemàtica dels llibres obligatoris en el Registre Mercantil, llibre electrònic de visites per a inspeccions de treball i ampliació de les activitats exemptes de llicència municipal.


Creació del Projecte "Empren en 3": que permetrà posar en marxa una empesa de formatelemàtica amb un sol formulari i amb efectes davant els tres nivells d'administració pública (Estat, Comunitat Autònom i entitat local).


Nou règim de visats i permisos de residència per atraure el talent i la inversió:


S'agilitza la concessió de permisos de residència per raons d'interès econòmic a les persones que realitzin inversions en projectes empresarials d'interès general o respecte d'una activitat de caràcter innovador. També per a professionals qualificats (directius i professionals de R+D+i).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada